Dania: Płaca minimalna – nowe obowiazki firm transportowych 2020 i wysokie kary

Rząd duński uznał ostatnio, że istnieją szczególne wyzwania w zakresie zapewnienia uporządkowanych warunków dla zagranicznych kierowców do prowadzenia pojazdów w Danii oraz wyzwania w zakresie zapewnienia uczciwej i równej konkurencji dla duńskich przedsiębiorstw transportowych, które obecnie znajdują się pod presją zagranicznych przedsiębiorstw transportowych mogących prowadzić pojazdy w Danii przy bardzo niskich kosztach pracy.

W dniu 15.01.2020 r. rząd duński wraz z partiami: (S) i V, DF, RV, SF, EL, K, ALT i NB uzgodniły, że wprowadzą i wspólnie zabezpieczą ramy i utrzymają solidny duński rynek pracy z uporządkowanymi płacami i warunkami pracy w Danii, tak aby duńskie i zagraniczne przedsiębiorstwa mogły konkurować na równych warunkach.

NOWE DUŃSKIE WYMOGI DLA ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH W 2020r:

Nowy wymóg polega na tym, że zagraniczne przedsiębiorstwa wykonujące kabotaż lub transport kombinowany w Danii będą musiały wypłacać kierowcom wynagrodzenie godzinowe obliczane na podstawie duńskiej płacy minimalnej i układów zbiorowych pracy dla kierowców. Jest to wymóg prawa publicznego dla przedsiębiorstw zagranicznych, dotyczący wymogu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

ZASWIADCZENIA O DELEGOWANIU I REJESTRACJI ZAGRANICZNYCH PRZEWOŹNIKÓW W DANII

Zagraniczne przedsiębiorstwa transportowe będą musiały zgłaszać swoje podróże, aby władze duńskie mogły sprawdzić, czy przedsiębiorstwa przestrzegają duńskich wymogów płacowych. Obowiązek ten będzie miał zastosowanie do zagranicznych przewoźników i musi dotyczyć kabotażu (jeżeli całkowita masa pojazdu przekracza 3500 kg) oraz części kombinowanego transportu drogowego. Obowiązek zgłoszenia odpowiednich usług w Danii ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw zagranicznych zatrudniających pracowników oddelegowanych do Danii i musi zostać zrealizowany najpóźniej w momencie wjazdu do Danii. Przewoźnicy zagraniczni będą mieli obowiązek zgłoszenia następujących informacji:
– nazwę przedsiębiorstwa,
– adres służbowy
– dane kontaktowe.
– Informacje o środkach transportu.
– Tożsamość pojazdu (tablica rejestracyjna).
– Data rozpoczęcia i zakończenia pobytu w Danii.
– Tożsamość i dane kontaktowe kierowcy prowadzącego pojazd.

KONTROLA I SANKCJE

Kontrole będą przeprowadzane częściowo w ramach istniejącej kontroli drogowej policji, a częściowo w ramach kontroli administracyjnych. Mogą być nakładane grzywny administracyjne, jak również sankcje karne.
a) Kontrola policyjna: W związku z kontrolą policyjną, jeżeli policja podejrzewa, że w Danii nie jest spełniony wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę, rozpocznie ona dochodzenie karne. Policja będzie mogła zaangażować specjalny organ w celu dokonania profesjonalnej oceny sytuacji.
b) Kontrola przeprowadzana przez specjalny organ w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo zagraniczne spełnia wymogi dotyczące wynagrodzenia, jest przeprowadzana jako kontrola wyrywkowa. Wybrani do kontroli zagraniczni przewoźnicy zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich informacji, dokumentacji potwierdzającej przestrzeganie wymogów w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla kierowców pracujących w Danii. Na tej podstawie organ specjalny będzie mógł, jeśli uzna to za stosowne, zwrócić się do przewoźnika o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji do dalszego wykorzystania oraz o ocenę przez ten organ zgodności z ustawowym wymogiem dotyczącym wynagrodzenia.

WYMOGI DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Zagraniczne przedsiębiorstwa transportowe będą zobowiązane do przestrzegania szeregu wymogów dotyczących dokumentacji, które muszą być spełnione podczas prowadzenia pojazdu i muszą być przedstawione organom kontrolnym. Dokumentacja dotycząca zgodności z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w Danii oraz wynagrodzeniem będzie obejmować m.in:
– Powiadomienie o oddelegowaniu kierowcy do Danii,
– umowę o pracę,
– płatności
– Deklaracje godzin pracy,

KARY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH

Brak lub wadliwe zgłoszenie skutkuje grzywną w wysokości 10 000 DKK.
Grzywna ta jest podwyższana o 100 % w normalnych przypadkach w przypadku drugiego naruszenia w tej samej sprawie i za każdym razem, gdy jest ono naruszane. W przypadku niezastosowania się do ustawowego wymogu minimalnego duńskiego wynagrodzenia, kara musi uwzględniać w normalnych przypadkach nie mniej niż 35 000 DKK. Rząd i strony porozumienia podkreślają, że za nieprzestrzeganie wymogu dotyczącego wynagrodzenia należy nałożyć karę odzwierciedlającą wagę naruszenia. Grzywny dla przedsiębiorstw duńskich za nieprzestrzeganie wymogu dotyczącego wynagrodzenia pozostają bez zmian.

MINIMALNA PŁACA W DANII DLA TRANSPORTU – KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE?

W świetle obecnego porozumienia zmiany wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia nowego systemu przekazywania zgłoszeń oddelegowania przez przewoźników zagranicznych. Jednak w żadnym tekście legislacyjnym nie podano konkretnej daty, kiedy sama platforma zostanie upubliczniona. Nasz zespół wysłał oficjalne zapytanie do służb duńskich odpowiedzialnych za nową ustawę, bedziemy Państwa na bieżąco informować o nowych informacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *