Firma IMPOL jako Państwa przedstawiciel pracowników delegowanych na terenie Francji, w tym reprezentant firm transportowych pomoże zrozumieć i przygotować wszelkie potrzebne dokumenty w sposób przejrzysty, szybki i efektywny oraz poinformujemy o wszelkich kwestiach prawnych jak m.in. o MILoG. Poniżej znajdziecie Państwo oficjalne informacje na temat współpracy z reprezentantem oraz wynikające z tego tytułu odpowiedzialności stron za delegowanie pracowników do Francji. Czasami MILoG oraz inne kwestie prawne mogą być z pozoru nieczytelne. W takich sytuacjach zapraszamy do kontaktu, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania, a także wytłumaczyć kwestie związane z MILoG’iem.

Jakie dokumenty wg. Loi Macron powinien posiadać pracownik delegowany do Francji?

W przypadku transportu: drukowane deklaracje SIPSI o dużej wadze, kopie oświadczeń we Francji, załącznik do umowy i formularz A1.
W przypadku innych branż: wszystkie powyższe, jak również karty BTP.

Jakie dodatkowe dokumenty mogą wymagać Służby kontroli do bezzwłocznego przedstawienia przez pracodawcę/reprezentanta?


Określonego wykazu dokumentów zgodnych z Loi Macron według prawa we Francji, które winny być sporządzone w języku francuskim i podawać kwoty w walucie euro (por. art. R. 1263-1 francuskiego Kodeksu pracy), a mianowicie:
 – dokumentu stwierdzającego prawidłowość sytuacji pracodawcy w zakresie świadczeń społecznych, (dokument A1),
– pozwolenia na pracę dla pracowników pochodzących z krajów trzecich,
– dokumentu potwierdzającego badania lekarskie przeprowadzone w kraju pochodzenia, będące odpowiednikiem badań przewidzianych we Francji dla pracodawców prowadzących działalność w jednym z państw UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej,
– odcinka wypłaty każdego delegowanego pracownika, bądź innego równoważnego dokumentu (jeżeli okres delegowania wynosi jeden miesiąc lub dłużej), bądź jakiegokolwiek innego dokumentu stanowiącego dowód na zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej,
– w przypadku udostępniania pracowników delegowanych pomiędzy firmami w aucie powinny znajdować się dwa dokumenty: aneks do umowy pracownika oraz kopia umowy dotyczącej oddania danego pracownika. Regulują to przepisy francuskiego kodeksu pracy. Istnieją również ściśle określone warunki dotyczące tego, co powinno znajdować się w powyższych dokumentach delegowanych do Francji. Aneks powinien opisywać stanowisko pracy, obowiązki pracownika, a także godziny i miejsce pracy. Umowa pomiędzy firmami z kolei musi określać okres oddelegowania, a także informować o kwalifikacjach, tożsamości, wynagrodzeniu i składkach pracowników

Sytuacja, w której reprezentant firm transportowych we Francji nie będzie w stanie okazać wymienionych dokumentów, firmie grozi karami grzywny, a nawet więzienia, ponieważ będzie to traktowane m.in. jako utrudnianie działań inspektorowi pracy.

Jakie dokumenty powinien posiadać reprezentant firm na ewentualnosc kontroli dla pracowników delegowanych przez jego klientow do Francji:

– Kopia dokumentu wyznaczenia Reprezentanta na terenie Francji,
– Kopia zaświadczenia o oddelegowaniu,
– Comiesięczna lista płac dla każdego pracownika,
– Dowód wypłaty wynagrodzenia minimalnego pracownikowi delegowanemu,

Jakie są kary za nieprzestrzeganie “prawa Macron’a”?


– Brak reprezentanta i jakichkolwiek dokumentów:
Wysokość nałożonej grzywny nie może przekroczyć kwoty 4 tys. euro za oddelegowanego pracownika i 8 tys. euro w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu dwóch lat od daty powiadomienia o pierwszej grzywnie. Grozi to, co za tym idzie, kumulowaniem się nałożonych kar. Maksymalna, łączna kwota grzywny, nie może przekroczyć 500 tys. euro.
– Brak wymaganego zaświadczenia SIPSI w samochodzie ciężarowym:
750€
– Niepoprawnie wypelnione zaświadczenie:
125€
Ważne – podczas sprawdzania dokumentów, najczęściej spotykana kara to przekroczenie dozwolonej liczby operacji kabotazu i tutaj kara wynosi od 2250€.

Kary mozna zakwestionować jedynie przed sądem administracyjnym. Natomiast przedawnienie postępowania administracyjnego w sprawie nałożonej grzywny wynosi dwa lata, które są liczone od dnia popełnienia naruszenia.

Najczęstszymi błędami wpływającymi na nakładanie kar są?

Z własnych doświadczeń wiemy, że w aktach delegowania generowanych w systemie SIPSI przez pracodawców występują błędy w określeniu:
– wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę,
– stawek wypłacanych diet i ryczałtów za noclegi,
– kwalifikacji kierowcy,
– pomylka w dacie umowy, danych pracodawcy itp.