DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO WŁOCH - DISTACCO

TRANSPORT

1. INFORMACJE PODSTAWOWE dot. delegowania kierowcow do Francji:

Podstawowe informacje o Loi Macron we Francji

Warto wiedzieć, że ustawa ta funkcjonuje od 1 lipca 2016 roku. Zgodnie z jej rozporządzeniem konieczne jest posiadanie przedstawiciela we Francji, który biegle posługuje się językiem francuskim, a także stale przebywa na terytorium wcześniej wspomnianego kraju. Poza tym w ustawie uregulowano także zapis dotyczący płac minimalnych, co oznacza, że pracownik przebywający na terenie tego zachodniego państwa musi mieć zapewnioną stawkę odpowiadającą francuskim normom. By można było to łatwiej zrozumieć, posłużmy się skrótowym przykładem.

Osoba zarabiająca na terenie Polski około 18 PLN na godzinę, wyjeżdża w delegację do Francji. W momencie przekroczenia granicy prawnie podlega francuskim normom płac. Innymi słowy – zamiast 18 PLN dostanie 10 EUR za godzinę aż do momentu pozostania w tymże kraju.

Zalety i wady Loi Macron

Nie da się ukryć, że wdrożenie ustawy Loi Macron niesie za sobą konieczność ponoszenia przez przedsiębiorców pewnych kosztów. Czy jednak ma to wyłącznie negatywne konsekwencje?

Niezupełnie. Przede wszystkim skorzystanie z usług przedstawiciela umożliwi ułatwienie uregulowania we Francji wszelkich formalności. Stały pobyt i biegła znajomość języka umożliwią na przykład łatwe i sprawne odzyskiwanie VAT z zagranicy albo windykację należności we Francji.

Ponadto w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, np. mandatów, braku stosownych dokumentów i wielu innych losowych sytuacji, reprezentant będzie mógł służyć pomocą, by firma uniknęła kar finansowych. Przykładowo może się czasem zdarzyć sytuacja zatrzymania pojazdu przez policję ze względu na niejasności w formularzach. Przedstawiciel będzie mógł szybko się skontaktować ze służbami i wytłumaczyć zaistniałą sytuację, zmniejszając ewentualne przestoje ładunków.

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie o to, czy ustawa Loi Macron niesie za sobą pozytywne, czynegatywne konsekwencje dla właścicieli firm, jest praktycznie niemożliwa. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Z jednej strony wzrastają ponoszone koszty, ponieważ trzeba skorzystać z usług przedstawicieli we Francji. Z drugiej zaś w przypadku jakichkolwiek niejasności w dokumentach reprezentant może pomóc przedsiębiorstwu, aby to uniknęło drakońskich kar.

Stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego obowiązujące od 01.01.2021 r. Podstawowa stawka godzinowa w Euro: (aktualizacja: kwiecień 2021, zmiana dla kategorii 150M; wrzesień 2021, zmiana dla kategorii 118M-138M). Kliknij w link poniżej by sprawdzić aktualne stawki płacy minimalnej we Francji.

CZYTAJ WIĘCEJ >

2. Twoje obowiązki w zakresie delegowania kierowców do Francji:

Dokumenty przed wyjazdem kierowcy do Francji i reprezentacja prawna:

 • drukowane zgłoszenie z portalu SIPSI,
 • kopie umowy lub aneksy o wynagrodzeniu pracownika,
 • formularz A1.

Określonego wykazu dokumentów zgodnych z Loi Macron według prawa we Francji, które winny być sporządzone w języku francuskim i podawać kwoty w walucie euro (por. art. R. 1263-1 francuskiego Kodeksu pracy), a mianowicie:

 • dokumentu stwierdzającego prawidłowość sytuacji pracodawcy w zakresie świadczeń społecznych = dokument A1.
 • pozwolenia na pracę dla pracowników pochodzących z krajów trzecich,
 • dokumentu potwierdzającego badania lekarskie przeprowadzone w kraju pochodzenia, będące odpowiednikiem badań przewidzianych we Francji dla pracodawców prowadzących działalność w jednym z państw UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej,
 • odcinka wypłaty każdego delegowanego pracownika, bądź innego równoważnego dokumentu (jeżeli okres delegowania wynosi jeden miesiąc lub dłużej), bądź jakiegokolwiek innego dokumentu stanowiącego dowód na zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej,
 • w przypadku udostępniania pracowników delegowanych pomiędzy firmami w aucie powinny znajdować się dwa dokumenty: aneks do umowy pracownika oraz kopia umowy dotyczącej oddania danego pracownika. Regulują to przepisy francuskiego kodeksu pracy. Istnieją również ściśle określone warunki dotyczące tego, co powinno znajdować się w powyższych dokumentach delegowanych do Francji. Aneks powinien opisywać stanowisko pracy, obowiązki pracownika, a także godziny i miejsce pracy. Umowa pomiędzy firmami z kolei musi określać okres oddelegowania, a także informować o kwalifikacjach, tożsamości, wynagrodzeniu i składkach pracowników.

Sytuacja, w której reprezentant firm transportowych we Francji nie będzie w stanie okazać wymienionych dokumentów, firmie grozi karami grzywny, a nawet więzienia, ponieważ będzie to traktowane m.in. jako utrudnianie działań inspektorowi pracy.

 • Kopia dokumentu wyznaczenia Reprezentanta na terenie Francji,
 • Kopia zaświadczenia o oddelegowaniu,
 • Comiesięczna lista płac dla każdego pracownika,
 • Dowód wypłaty wynagrodzenia minimalnego pracownikowi delegowanemu.
 • Brak reprezentanta i jakichkolwiek dokumentów:
 • Wysokość nałożonej grzywny nie może przekroczyć kwoty 4 tys. euro za oddelegowanego pracownika i 8 tys. euro w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu dwóch lat od daty powiadomienia o pierwszej grzywnie. Grozi to, co za tym idzie, kumulowaniem się nałożonych kar. Maksymalna, łączna kwota grzywny, nie może przekroczyć 500 tys. euro.
 • Brak wymaganego zaświadczenia SIPSI w samochodzie ciężarowym: 750€
 • Niepoprawnie wypelnione zaświadczenie: 135€

Ważne – podczas sprawdzania dokumentów, najczęściej spotykana kara to przekroczenie dozwolonej liczby operacji kabotazu i tutaj kara wynosi od 2250€.

Kary mozna zakwestionować jedynie przed sądem administracyjnym. Natomiast przedawnienie postępowania administracyjnego w sprawie nałożonej grzywny wynosi dwa lata, które są liczone od dnia popełnienia naruszenia.

BUDOWNICTWO

SPAWALNICTWO

BRANŻA TARGOWA

INNE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE dot. delegowania spawaczy, monterów, kontrolerów jakości oraz innych do Francji:

Wdrożenie dyrektywy 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/UE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Zmieniona dyrektywa została transponowana do ustawodawstwa francuskiego i ma zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. Tzw Loi Macron („Prawo Macrona”).

Przedsiębiorstwo zagraniczne musi przestrzegać minimalnych przepisów prawnych i postanowień układu zbiorowego. Francuskie ustawodawstwo wprowadziło więcej minimalnych wymagań niż podstawowe przepisy dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników. Na przykład, zagraniczni pracownicy, którzy delegują pracowników do Francji muszą przestrzegać francuskiego prawa pracy dotyczącego prawa do strajku i pracy nierejestrowanej. Ponadto, “Minimalne wynagrodzenie” obejmuje ustawową płacę minimalną oraz wszelkie inne minimalne wynagrodzenie przewidziane w zbiorowym układzie pracy (premia, odszkodowania, dodatki lub rekompensaty, podwyżki wynagrodzenia itp.)

Od 01.10.2021 r. ustawowa płaca minimalna wynosi xxxxx EUR brutto miesięcznie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, pracującego 35 godzin tygodniowo, są rejestrowane jako nadgodziny i powinny prowadzić do dodatkowej rekompensaty.

Istnieją różne układy zbiorowe pracy, ponieważ na każdą branżę przypada zazwyczaj jeden układ. Układy zbiorowe obowiązują obligatoryjnie w przedsiębiorstwie, które nie działa w ich zakresie. Określają one minimalną płacę w zależności od pracownika w przedsiębiorstwie, jego lat pracy itp. Znajomość tych wymogów jest niezwykle istotna, gdyż kontrole prowadzone przez Inspektorów Pracy sprawdzają, czy firma delegująca pracownika do Francji przestrzega prawa i czy pracownikowi wypłacono odpowiednie wynagrodzenie za czas pracy we Francji.

W celach poglądowych mogą Państwo pobrać nasz arkusz przedstawiający płace minimalne w kilku głównych branżach oraz opisujący ilość godzin, które można przepracować/ tydzień oraz co może wchodzić w skład wynagrodzenia.

Proszę kliknąć poniżej, aby pobrać plik.

2. Twoje obowiązki w zakresie pracowników delegowanych do Francji:

Przed rozpoczęciem tymczasowego oddelegowania do Francji pracodawca z kraju pochodzenia powinien przesłać do francuskiej inspekcji pracy specjalną deklarację (declaration préalable de détachement). Deklaracja ta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej “SIPSI”. Francuski nabywca i zleceniobiorca muszą upewnić się, że zagraniczny usługodawca dopełnił tego obowiązku.

W uzupełnieniu do wcześniejszej deklaracji, zagraniczne przedsiębiorstwo zagraniczne musi wyznaczyć przedstawiciela na terytorium Francji. na terytorium Francji. Przedstawiciel ten powinien komunikować się z władzami w imieniu pracodawcy i posiadać kopie wszystkich dokumentów, o które władze mogą zażądać.

Wszystkie te dokumenty muszą być przetłumaczone na język francuski i powinny być przechowywane przez 5 lat po zakończeniu po zakończeniu zlecenia. Ten wymóg tłumaczenia dotyczy wielu dokumentów. Po pierwsze, dotyczy to dokumentów zaświadczających, że sytuacja socjalna i ekonomiczna pracodawcy jest zgodna z przepisami prawa. Po drugie dotyczy dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych wymagań dotyczących warunków pracy warunków pracy pracowników. Pracodawcy muszą być świadomi, że dokumenty takie jak pozwolenia na pracę, umowy o pracę lub listy płac muszą być przetłumaczone na język francuski. W przypadku

W przypadku kontroli inspektor pracy musi być w stanie jednoznacznie określić jasno określić minimalne wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, dni robocze, godziny pracy dni, godziny pracy i urlop wypoczynkowy.

Może być również wymagany dowód wypłaty wynagrodzenia. W przypadku działalności w sektorze budownictwa i robót publicznych, wymagana jest legitymacja zawodowa (karta BTP) dla wszystkich delegowanych pracowników.

 • drukowane zgłoszenie z portalu SIPSI,
 • kopie umowy lub aneksy o wynagrodzeniu pracownika,
 • formularz A1.

Określonego wykazu dokumentów zgodnych z Loi Macron według prawa we Francji, które winny być sporządzone w języku francuskim i podawać kwoty w walucie euro (por. art. R. 1263-1 francuskiego Kodeksu pracy), a mianowicie:

 • dokumentu stwierdzającego prawidłowość sytuacji pracodawcy w zakresie świadczeń społecznych = dokument A1.
 • pozwolenia na pracę dla pracowników pochodzących z krajów trzecich,
 • dokumentu potwierdzającego badania lekarskie przeprowadzone w kraju pochodzenia, będące odpowiednikiem badań przewidzianych we Francji dla pracodawców prowadzących działalność w jednym z państw UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej,
 • odcinka wypłaty każdego delegowanego pracownika, bądź innego równoważnego dokumentu (jeżeli okres delegowania wynosi jeden miesiąc lub dłużej), bądź jakiegokolwiek innego dokumentu stanowiącego dowód na zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej.
 • Inne wskazane przez kontrolera.
 • Kopia dokumentu wyznaczenia Reprezentanta na terenie Francji,
 • Kopia zaświadczenia o oddelegowaniu,
 • Comiesięczna lista płac dla każdego pracownika,
 • Dowód wypłaty wynagrodzenia minimalnego pracownikowi delegowanemu.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymogów, przepisy francuskie przewidują różne kary w zależności od rodzaju wykroczenia. Począwszy od grzywny w wysokości 7.500 euro (i 15.000 euro w w przypadku nowego wykroczenia w okresie jednego roku od pierwszego wykroczenia) do (oraz 15 000 euro w przypadku kolejnego wykroczenia w ciągu roku od pierwszego wykroczenia) do postępowania karnego. Jeżeli usługodawca nie zgłosi delegowanego pracownika, jeżeli przekazane informacje są nieprawidłowe i/lub niekompletne, lub jeśli zamawiający i wykonawca i zleceniobiorca nie przeprowadzą koniecznej kontroli zagranicznego usługodawcy, podlegają oni grzywnie administracyjnej w maksymalnej wysokości 4 000 EUR za każdego pracownika (8 000 EUR w przypadku recydywy) do maksymalnej kwoty 500 000 euro.

Ponadto nieprzestrzeganie obowiązków związanych z delegowaniem pracowników, może prowadzić do kar takich jak grzywny administracyjne, obowiązek wykonawcę i nabywcę do zapewnienia pracownikom delegowanym pracowników godnego zakwaterowania lub solidarności solidarność w zakresie wypłaty płacy minimalnej, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub podatków francuskich i/lub zawieszenie umowy o świadczenie usług.

Dlaczego wybrać IMPOL?

Firma IMPOL, jako przedstawiciel setek firm zagranicznych we Francji, wypracowała przez lata know-how w zakresie zarządzania oddelegowaniem online, które pozwala na zarządzanie wszystkimi obowiązkami związanymi z oddelegowaniem. W tym przechowywanie obowiązkowych dokumentów, zarządzanie oddelegowanymi pracownikami. Wnioski o wydanie deklaracji SIPSI lub/i kart BTP. Pracujemy 7 dni w tygodniu, aby zapewnić, ze Państwa projekt jest realizowany zgodnie z lokalnym prawem pracy, co przełoży się na bezproblemowy pobyt Państwa pracowników oraz realizacje założonych prac.

Reprezentant

Wspieramy Cię przez cały proces delegowania pracowników do Francji. Doradzamy. Pomagamy w sytuacjach losowych. Wnioskujemy o specjalne pozwolenia w celu zapewnienia maksymalizacji efektów i rentowności.

Zarządzanie wnioskami i dokumentacją

W zależności od Państwa potrzeb, zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z delegowaniem do Francji , od założenia konta do deklaracji oddelegowanych pracowników.

Pomoc w razie kontroli

Interweniujemy w przypadku kontroli przez inspekcję, dostarczając wymagane dokumenty dla niezbędnych do uzasadnienia zgodności z obowiązkami w zakresie delegowania. Jako biuro tłumaczeń przysięgłych polsko-francuskich oraz mając swojego prawnika specjalizującego się w prawie socjalnym, oferujemy Państwu kompleksowa opiekę.

Skontaktuj się z nami

Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z reprezentacją pracowników: